پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢ دی ١٣٩٣

 

 

شرايط پذيرش سرباز امريه در سازمان

 تذكر مهم: پذيرش و انتخاب مشمولين وظيفه فقط در ادارات كل نوسازي مدارس انجام گرفته و حوزه ستادي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس هيچگونه سهميه جذب مشمول وظيفه مطابق قانون ندارد.

1-     پذيرش و انتخاب مشمولين صرفاً‌ از بين فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مطابق با شرايط اعلام شده در دستورالعمل نيروي انساني و اولويت با معرفي افراد واجد شرايط از سوي اداره كل امور شاهد و ايثارگران  بنياد شهيد ، كميته امداد و سازمان بهزيستي و مديريت حراست آموزش عالي  مي‌باشد.

2-      چنانچه تعداد متقاضيان بيشتر از سهميه تخصيصي استان باشد اولويت با افرادي خواهد بود كه داراي معدل بالاتري هستند.

3-    سازمان در پذيرش يا عدم پذيرش مشمولين معرفي شده مخير بوده و شروع بكار مشمولين پس از اتمام
دوره آمورش رزم مقدماتي و طي مرحله قانوني و به شرط تأييد هسته گزينش امكان‌پذير مي‌باشد ضمناً در صورت عدم تأييد گزينش (‌نظريه منفي ) و يا عدم كارايي به يگان ارشد مربوطه معرفي خواهند شد.

4-    هرگونه مكاتبه در خصوص مشمولين پس از اتمام دوره آموزش رزم مقدماتي بر اساس مقررات مربوطه كه طي
شماره 4157-31/102 مورخ 09/04/86 ارسال شده خواهد بود.

5-      متقاضيان قبل از اعزام به بخدمت نسبت به تلقيح واكسن مننژيت اقدام نمايند.

6-      مدارك موردنياز :

  1-6 اخذ تعهد بر اساس بند 3 بخشنامه شماره 50/2/08/705/28 مورخ 05/02/88 - تكميل فرم تعهد

  2-6 تصوير برگ اعزام بخدمت

  3-6 تصوير تمام صفحات شناسنامه

  4-6 تصوير كارت ملي

  5-6 گواهي مربوط به شرط انتخاب طبق بند 1 بخشنامه فوق‌الاشاره دفتر عمومي

  6-6 معرفي نامه اداره كل

7-   تا اطلاع ثانوي ميزان حقوق پرداختي به كاركنان وظيفه و اخذ كسورات مطابق با جدول مندرج دربخشنامه شماره 5750-4/4/40/س مورخ 15/06/90 دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا خواهد بود و هرگونه تغيير متعاقباً اعلام خواهد شد.