به Content اصلی بروید.

گروه معماري

Go Search
گروه معماري
  
گروه معماري > ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي  

ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي

اسناد
اسناد اشتراکی
كتابخانه ديجيتال
ديتايل هاي خاص اجرايي استانها
افراد و گروه ها
تصاویر
'گالری عکس
تصاوير پروژه های اجرا شده در استان ها
تصاوير سه بعدي پروژه هاي طراحي شده اخير سازمان
دستورالعمل ها و بخشنامه ها
آئين نامه هاي مرتبط با فضاهاي آموزشي
دستور العمل آرشيو نقشه
ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي - ويرايش 1389
پرسشنامه ضوابط فضاهاي آموزشي
راهنماي طراحي سالن هاي ورزشي
اصول طراحي اقليمي- فصل 1
ساختمانهاي آموزشي و اقليم- فصل 2
مباحث 20 گانه نظام مهندسي
سایت ها
كارهاي برگزيده
مدارس ماندگار
گفتگوها
گفتگوی تیمی
كتاب ها
استانداردهاي مناسب سازي در بناها و محيطهاي شهري
لیست ها
تقويم برگزاری نمايشگاههای سال 89
تقویم
لیست افراد گروه معماري استانها
وظایف
تازه هاي معماري و ساختمان
همايش مدرسه ايراني، معماري ايراني
همایش1
همایش 2
همایش 3
همایش 4
همايش 5
نقشه هاي معماري مدرسه ابتدايي بر اساس نظام جديد آموزشي(3.3)
پيش دبستاني
دبستان
متوسطه
هنرستان
Modify settings and columns
  
:نمایش 
Count = 23
پيشگفتار.pdf
پيشگفتاراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
36 KB
ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي - ويرايش 1389.pdf
ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي - ويرايش 1389از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
18924 KB
فصل 00-فهرست.pdf
فصل 00-فهرستاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
16 KB
فصل 01- پيش دبستاني.pdf
فصل 01- پيش دبستانياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
45 KB
فصل 02- مدارس ابتدايي.pdf
فصل 02- مدارس ابتدايياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
95 KB
فصل 03-مدرسه راهنمايي.pdf
فصل 03-مدرسه راهنمايياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
117 KB
فصل 04- مدارس متوسطه نظري.pdf
فصل 04- مدارس متوسطه نظرياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
88 KB
فصل 05- مدارس پيش دانشگاهي.pdf
فصل 05- مدارس پيش دانشگاهياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
47 KB
فصل 06- مجتمع هاي آموزشي.pdf
فصل 06- مجتمع هاي آموزشياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
205 KB
فصل 07- هنرستانهاي فني وحرفه اي.pdf
فصل 07- هنرستانهاي فني وحرفه اياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
84 KB
فصل 08- هنرستانهاي كارودانش.pdf
فصل 08- هنرستانهاي كارودانشاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
65 KB
فصل 09- آموزشكده هاي فني وحرفه اي.pdf
فصل 09- آموزشكده هاي فني وحرفه اياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
95 KB
فصل 10- خوابگاه ها.pdf
فصل 10- خوابگاه هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
52 KB
فصل 11- سلف سرويس.pdf
فصل 11- سلف سرويساز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
43 KB
فصل 12- ادارات آموزش و پرورش.pdf
فصل 12- ادارات آموزش و پرورشاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
46 KB
فصل 13- اردوگاهها.pdf
فصل 13- اردوگاههااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
91 KB
فصل 14- كانونها.pdf
فصل 14- كانونهااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
54 KB
فصل 15- معلم سراها.pdf
فصل 15- معلم سراهااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
54 KB
فصل 16- مراكز كودكان استثنايي.pdf
فصل 16- مراكز كودكان استثنايياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
78 KB
فصل 17- ساختمانهاي ورزشي.pdf
فصل 17- ساختمانهاي ورزشياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
66 KB
فصل 18- پژوهشسراي دانش آموزي.pdf
فصل 18- پژوهشسراي دانش آموزياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
53 KB
فصل 19- نظامنامه معماري.pdf
فصل 19- نظامنامه معمارياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
67 KB
منابع وماخذ.pdf
منابع وماخذاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
23 KB