به Content اصلی بروید.
فاز دوم پروژه شناسنامه
  
فاز دوم پروژه شناسنامه > مسائل مربوط به ارتباط فضا و بكفا  

مسائل مربوط به ارتباط فضا و بكفا

Modify settings and columns
  
:نمایش 
پاسخ ها
سامانه ارتباط مدیریت فضا با بکفااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
edari_kerman01392/05/15 11:02
قطعی سایت ارتباط دهی کد فضا و بکفااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
faza_fars01392/05/07 22:59