به Content اصلی بروید.

گروه متره و برآورد

Go Search
گروه متره و برآورد
  
گروه متره و برآورد > بخشنامه ها  

بخشنامه ها

Modify settings and columns
  
:نمایش 
به ترتیب ضمائماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
Attachment
فهرست بهاي تاسيسات مكانيكي سال 1388از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(1) بالا
Attachment
فهرست بهاي ابنيه سال1388از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(1) بالا
100%
Attachment
فهرست بهاي تاسيسات برقي سال1388از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(1) بالا
100%
Attachment
راهنماي تعيين دامنه مناسب ترين قيمت هاي پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمعاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(1) بالا
100%
Attachment
حدنصاب معاملات موضوع ماده3 قانون برگزاري مناقصاتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(1) بالا
100%
Attachment
حق الزحمه مشاوريناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(1) بالا
100%
Attachment
ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1386از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919/100 مورخ 14/12/84 از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1387از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال1386از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمانهایی که به صورت مترمربع زیربنا منعقد شده انداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمانها از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
اطلاعیهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
قانون کار برای کارگران ساختمانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
اطلاعیه 2از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
100%
Attachment
نحوه تهيه و تصويب بخشنامه ها، دستورالعملها و آيين نامه هاي دفتر فنياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
Attachment
آنالیز فهرست ابنیهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
50%
Attachment
آنالیز فهرست تاسیسات مکانیکیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
50%
Attachment
آنالیز فهرست تاسیسات برقیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
50%
Attachment
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران سال 90از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
Attachment
حدنصاب معاملات مصوبه سال 1390از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال
Attachment
دستورالعمل مبغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه ، ارزيابي كيفي و ارجاع كار از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
(3) نرمال