پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint
 
 جهت دريافت پاسخ بصورت الكترونيكي مي توانيد سوال خود را مستقيما به  واحد مربوطه ايميل كنيد كليه واحد ها ملزم به ارائه پاسخ در زمان كمتر از يك روز كاري مي باشند .

  دفتر مديريت             wa-management@nosazimadares.ir

معاونت اداري و مالي    wa-edari@nosazimadares.ir

معاونت اجرائي           wa-ejra@nosazimadares.ir

دفتر حراست             wa-herasat@nosazimadares.ir

 معاونت فني              wa-fanni@nosazimadares.ir

 امور قراردادهآ           wa-gharardad@nosazimadares.ir

 اعتبارات                 wa-etebar@nosazimadares.ir

روابط عمومي            wa-info@nosazimadares.ir

فنآوري اطلاعات       wa-it@nosazimadares.ir

1آمار                     wa-amar@nosazimadares.ir

ذيحسابي                wa-zihesab@nosazimadares.ir

امور حقوقي             wa-hoghough@nosazimadares.ir

مشاركت هاي مردمي    wa-mosharekat@nosazimadares.ir